ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
ტექტონიკისა და რეგიონული გეოლოგიის განყოფილება

გამყრელიძე ერეკლე

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

მაისაძე ფერანდო

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ბაშელეიშვილი ლევანი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

რაზმაძე ალექსანდრე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ედიბერიძე ბექა

მეცნიერი თანამშრომელი

წამალაშვილი თამარი

მეცნიერი თანამშრომელი