ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება

კაკაბაძე მიხეილი

განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ღავთაძე თამარი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ფოფხაძე ლაურა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ქოიავა კახაბერი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ხუციშვილი სოფიო

მეცნიერი თანამშრომელი

ჩხაიძე ზვიადი

მეცნიერი თანამშრომელი

მიქაძე ხათუნა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი