ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება

კაკაბაძე მიხეილი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

ღავთაძე თამარი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ფოფხაძე ლაურა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ქოიავა კახაბერი

განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ხუციშვილი სოფიო

მეცნიერი თანამშრომელი

ჩხაიძე ზვიადი

მეცნიერი თანამშრომელი

მიქაძე ხათუნა

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი