ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
ინსტიტუტის გამოცემები

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის გამოცემები

 

1932 წლიდან გეოლოგიის ინსტიტუტში დაიწყო საკუთარი ბეჭდვითი პროდუქციის გამოშვება. ეს იყო საქართველოს გეოლოგიური ინსტიტუტის „მოამბის “პირველი ტომი. „მოამბის“ გამოცემა 1942 წლამდე გაგრძელდა. შემდეგ, 1952 წლიდან 1965 წლამდე, გამოდიოდა „საქართველოს გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომები“. აღნიშნული გამოცემა გამოდიოდა ორ სერიად: „გეოლოგიური სერია“ და „მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული სერია“. 1948-1965 წლებში გამოდიოდა სერია „მონოგრაფიები“, ხოლო 1965 წლიდან დღემდე ცალკეულ ნაკვეთებად გამოდის ჯერ „გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომების“ ახალი სერია, ხოლო შემდეგ - „ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომების“ ახალი სერია. სულ გამოქვეყნებულია „მოამბის“ 16 ტომი, „შრომები“ სერიებად - 33 ტომი და შრომების ახალი სერის 135 ნაკვეთი, მათ შორის მონოგრაფიებიც. ინსტიტუტს გამოქვეყნებული აქვს აგრეთვე, „შრომათა კრებულები“, რომლებიც მიძღვნილი იყო მნიშვნელოვანი მოვლენებისადმი (საერთაშორისო გეოლოგიური კონგრესის სესიები, ინსტიტუტისა და გამოჩენილ მეცნიერ-გეოლოგთა საიუბილეო თარიღები და სხვ.). ქვეყნდებოდა ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული რესპუბლიკური, საკავშირო თუ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმების თეზისები და მეცნიერ თანამშრომლების მიერ ინსტიტუტში დაცული დისერტაციების ავტორეფერატები.

 

ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტუტიტუს შრომათა კრებული, 2010.

Proceedings of Al. Janelidze Institute of Geology, 2010.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/315111/1/Geologiis_Institutis_Shromata_Krebuli_2010.pdf

 

ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტუტიტუს შრომათა კრებული, 2015.

Proceedings of Al. Janelidze Institute of Geology, 2015.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/315114/1/Geologiis_Institutis_Shromata_Krebuli_2015.pdf

 

 

საქართველოს მეზოზოური ინტრუზიული კომპლექსების პეტროლოგია და იზოტოპური გეოქრონოლოგია (რუსულად), 2016

 

Petrology and Isotope Geochronology of Mesozoic Intrusive Complexes of Georgia (in Russian, English summary), 2016

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/345808/1/PetrologiaIIzotopnaiaGeoxronologiaMezozoiskixIntruzivnixKompleksovGruzii.pdf

 

ტეთისის ოკექნის პრეკოლიზიური და პოსტკოლიზიური გეოდინამიკური ევოლუცია რეგიონულ მეტამორფიზმთან, ვულკანიზმთან, ჰიდროთერმულ პროცესთან და მეტალოგენიასთან კავშირში, ევრაზიის აქტიური კიდის მაგალითზე

Pre-collision and Post-collision Geodynamic Evolution of the Tethys Ocean and its Relation with Regional Metamorphism, Hydrothermal Activity and Metallogeny Along the Eurasian Continantal Margin

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/315255/1/Geologiis_Institutis_Shromata_Krebuli_2017.pdf

 

ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტუტიტუს შრომათა კრებული, 2020.

Proceedings of Al. Janelidze Institute of Geology, 2020.

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/315118/1/Geologiis_Institutis_Shromata_Krebuli_2020.pdf

 

ლოქის კრისტალური მასივის გეოლოგია, 2019

Geology of a the Loki Crystalline massif (Caucasus), 2019

https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/315048/1/Loqis_Kristaluri_Masivis_Geologia.pdf