ა. ჯანელიძის სახ.
გეოლოგიის ინსტიტუტი
1925
  • ajig1925@gmail.com
თსუ-ს ალექსანდრე ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელების ასარჩევ კონკურსს

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელების ასარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ (იხილეთ დანართი).

დანართი